Stormen Alfrida: Styrelsens planerade åtgärder

Stormen Alfridas härjningar i början av året har lett till omfattande förödelse i Roslagen och dess omgivningar, men även inom vårt mer begränsade område. Stormen uppmätte som mest vindbyar på 38,5 m/sek (Örskär). Alfrida kan dock inte jämföras med orkanen Gudrun i januari 2005, som orsakade enorma skadeverkningar med en uppmätt vindstyrka på högst 42 m/sek. I vårt område har ett begränsat antal medlemmar drabbats av betydande skador på sina fastigheter genom stormfällda träd. I dessa fall har försäkringsbolagen garanterat fastighetsägarna full ersättning, oaktat detta kan betraktas som force majeure-fall.

Vi kan även konstatera att föreningens medlemmar har kommit relativt lindrigt undan genom att elförsörjningen med undantag av några korta avbrott har fungerat tillfredsställande under den kritiska perioden. Det framstår nästan som mirakulöst när vi har kunnat bevittna hur elstolpar har knäckts som tändstickor och elledningar fallit ned på marken eller t.o.m. landat i en swimmingpool. Det visar med önskvärd tydlighet att elsystemet trots allt varit relativt robust. Det hade dock varit säkrare om elledningarna i stället hade grävts ned i marken – en metod som tillämpas inom alltfler områden.

Styrelsen har under krisen iklätt sig ett aktivt ledarskap genom att skyndsamt ta kontakt med representanter för Vattenfall för att förmå dem att snarast såga ned de träd, som hängt över eller hotat att falla ned på elledningarna. Vattenfall gav tidigt löfte om att föreningen skulle ges hög prioritet för att skydda en fortsatt fungerande elförsörjning till berörda fastigheter. Vattenfall levde på ett godtagbart sätt upp till sitt löfte. Elmarknadslinspektionen kommer emellertid att granska Vattenfalls insats eftersom lagen stipulerar att ingen elkonsument ska behöva vara utan el i mer än 24 timmar, vilket har överträtts på vissa andra områden..

Styrelsen företog inledningsvis en snabb kartläggning av hela vårt område för att preliminärt fastställa uppkomna skador på föreningens allmänna marker, inte minst vid våra bad- och bryggplatser. Vid ett särskilt insatt styrelsemöte den 19 januari fattades beslut om vilka åtgärder, som planerades vidtas på kort respektive på lite längre sikt – en form av praktisk handlingsplan. Det visade sig tidigt i analysarbetet, som oundvikligt, att anlita en entreprenör för att bemästra den svåra situationen vid södra badbryggan, där ett 50-tal träd av olika storlekar fällts eller delvis knäckts av Alfridas framfart. Skadade träd, inklusive ris, måste enligt lag omhändertas inom viss tid och området ska återställas till ursprungligt skick. Styrelsens anbudsinbjudan resulterade i att tre entreprenörer lämnade in offerter för att genomföra en total uppröjning av platsen inkl. avyttring av lämpligt “virke”. Styrelsen beslutade enhälligt vid sitt möte den 12 febrari att ge uppdraget till Joel Sunds Byggservice.

Det är styrelsens uttalade målsättning och preliminära bedömning att övrig uppröjning ska ske genom frivilliga insatser från föreningens medlemmar. Det är en ambitiös målsättning, som är avhängigt omfattningen av medlemmarnas frivilliga engagemang. Styrelsen avser därför att kalla till två extra städdagar utöver den ordinarie för att ta hand om de stormfällda träden m.m. De extra städdagarna har preliminärt beslutats äga rum lördagarna den 16 respektive 30 mars. Vid behov kan styrelsen komma att kalla till ytterligare extra städdagar för att inte tvingas höja medlemsavgiften ytterligare.

Undertecknad har varit i kontakt med Skogsstyrelsens representation i Norrtälje (Kjell Andersson). för att ingående diskutera det uppkomna läget i förhållande till gällande regelverk. Det framgår därvid klart att föreningen inte kan påräkna något ekonomiskt stöd för den uppkomna situationen. Skogsstyrelsen har i övrigt framhållit vad som är särskilt viktigt att beakta vid avverkningen av träd och uppröjningen av ris m.m.. Torra träd liksom lövträd, som ligger på marken, kan ligga kvar. Däremot är det särskilt viktigt att avlägsna stormfällda granar, men även en del tallar. Detta beror på att torra träd i stort livnär goda insekter medan granträd förökar onyttiga och ytterst skadliga insekter, som t.ex. granbarkborren. De goda insekterna kan bromsa de skadliga insekternas framfart enligt expertisen. Att ta reda på de skadade träden blir därför en kamp mot klockan. Redan i maj-juni väntas skadeinsekterna, som kan förstöra virket.

Ni förstår säkert att denna småskaliga “naturkatastrof” blir en dyrbar affär för föreningen och dess medlemmar. Vi i styrelsen gör vårt yttersta för att försöka hålla kostnaderna inom rimlighetens gränser. Det kommer med stor säkerhet att innebära att styrelsen tvingas föreslå en höjning av den årliga medlemsavgiften för 2019/20, som en tillfällig årlig höjning. Det är dock en fråga, som vi får anledning att återkomma till på föreningens årsstämma i juni i år. Till dess bör vi ha fått en överblick över föreningens ekonomi i relation till en mer exakt uppskattning av kostnaderna för Alfridas härjningar i vårt område. En sak är dock säker: Det kommer att begränsa föreningens ekonomiska förmåga, så att planerade projekt tvingas senareläggas.

Avslutningsvis, vill vi i styrelsen enträget vädja till våra medlemmar i arbetsför ålder att ställa upp på de extra städdagarna för att delta i det nödvändiga uppröjningsarbetet. Särskild kallelse inkl. instruktioner kommer att utgå till föreningens medlemmar i god tid genom e-mail och meddelanden på anslagstavlorna. Vi ser Ert deltagande i detta arbete som en solidarisk handling, som uppskattas och som i slutändan kommer alla medlemmar till godo, inte minst genom lägre gemensamma utgifter. 

Väl mött på städdagarna!