Medlemsbrev: Juni 2019

Nu på lördag – den 15 juni – äger föreningens fjärde årsstämma rum. Vi uppmanar alla medlemmar att delta i mötet så att de demokratiska besluten ska få ett starkt och brett genomslag i föreningens verksamhet. Här ges möjlighet att kritiskt utvärdera det gångna årets verksamhet men även blicka fram mot nya angelägna projekt.

Under det gångna året har det bildligt talat i första hand gällt att ”släcka eld” eller – mer konkret uttryckt – att röja upp efter stormen Alfridas förstörande härjningar och förhindra uppkomsten av skadeinsekter. Ingen arbetsuppgift har bedömts vara viktigare än just detta. För att ge denna uppgift högsta prioritet har vi tvingats flytta fram vissa planerade projekt ett år i tiden. Med gemensamma krafter och ett beundransvärt engagemang från medlemskåren har vi lyckats i rimlig omfattning återställa vad Alfrida förstörde. Det beror i hög grad på hängivna och imponerande frivilliga insatser av många medlemmar. Detta har därför även kunnat ske till en försvarbar kostnad sett till föreningens samlade ekonomi. Styrelsen vill särskilt salutera alla de eldsjälar, som aktivt bidragit till denna heroiska arbetsinsats i föreningens namn.

Frågan om en säker vattenförsörjning är idag föreningens allra viktigaste uppgift. Styrelsen har arbetat intensivt för att ta fram ett kostnadseffektivt system, som indikerar när restriktioner gällande vattenförbrukningen bör utfärdas. Den svaga nederbörden under den betydelsefulla perioden oktober 2018 – mars 2019 har lett till att grundvattennivåerna nu är lägre än normalt i Norrtäljeområdet. Styrelsen måste därför ha en god beredskap för att med kort varsel kunna utfärda ett tvingande bevattningsförbud men där befinner vi oss dessbättre inte idag. Det är dock viktigt att observera sådana kritiska nivåer och agera i enlighet med detta. Det bedöms vara särskilt viktigt i sådana områden där egna brunnar och inte kommunalt vatten svarar för vattenförsörjningen. Det gäller sålunda i hög grad för vårt område. Det bör också noteras att Utvecklingscentrum för vatten offentligt har framfört stark kritik mot att i detta läge borra nya brunnar som ersättning för gamla, något som kan medföra att vattnets kvalitet försämras men även utgör risk för
saltvattenintrång.

Väl mött på årsstämman den 15 juni!