Om oss

Historia

Gunnedets samfällighetsförening bildades den 13 maj 2016 genom ett enhälligt medlemsbeslut under ledning av Lantmäteriet. Den nya föreningen ersatte därmed Gunnedets tomtförening, som verkat i närmare 50 år.

Samfälligheten är en rättsligt reglerad förening till skillnad från den tidigare tomtföreningen, som inte ägde samma rättsliga status. Verksamheten har därmed givits en fastare och mer stringent form.

Den nya föreningen inledde med att stegvis bygga upp sin verksamhet från grunden såväl ekonomiskt som förvaltningsmässigt. Verksamheten ska främst koncentreras till skötseln av särskilt viktiga gemensamma angelägenheter såsom vattenförsörjning, grönområden och bad- och båtbryggor.

Gunnedet

Samfälligheten i siffror.

0
Fastigheter
0
Grundad
0
Svampar i skogen

Karta

Det finns fyra bad- och båtbryggor inom området: Norra bryggan nedanför Kuddalavägen, Mellanbryggan i förlängningen av Alängsvägen, Södra bryggan på Sjöändans område samt Gunnsjöbryggan i förlängningen av Gunnvägen.

Grönområdesplan

Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan samverka i områdets fortsatta utveckling. Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i området samt att ge ett underlag vid planering och byggande.