Information

Grannsamverkan

Samverkan mot brott

Föreningens medlemmar har ett ansvar att iaktta skärpt vaksamhet och rapportera om misstänkta företeelser för att förhindra inbrott och annan otillbörlig verksamhet inom området.

Om du upptäcker ett inbrott eller något misstänkt i området, kontakta polisen och ta även kontakt med någon i styrelsen så att vi kan informera alla boende.

Ring 114 14 eller 112 vid akuta behov.

Information

Nödvändig information till dig som är medlem

Allmänna riktlinjer

Det åligger medlem att känna till och rätta sig efter gällande riktlinjer. Denna skyldighet gäller inte endast föreningens fastighetsägare utan även övriga familjemedlemmar och gäster. Den som har valt att bosätta sig i området har även indirekt valt att godta föreningens normer och riktlinjer.

Dricksvattenanläggning

Varje enskilt område har tillgång till en gemensam dricksvattenanläggning i form av en pump och ett ledningssystem med sommarvatten.

Stadgar

Stadgarna för Gunnedets samfällighetsförening antogs via Lantmäteriets konstituerande stämma den 13 mars 2016.

Att skriva en motion

Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något inom föreningen. Ett bra sätt är att föra fram sin åsikt på – att helt enkelt hjälpa till att få det trivsamt i vår samfällighetsförening. För att undvika motioner som är ofullständiga, alltför vaga eller svåra att tolka, kan denna mall användas som hjälpmedel.

Postlådor

Postlådor är uppsatta till samtliga fastigheter, dels vid korsningen Björklundsvägen/Gunnedetvägen, dels vid korsningen Tuvängsvägen/Kuddalavägen.

Årsmötesprotokoll och extrastämmor

År 2022

Protokoll från årsmötet, lördagen den 11 juni 2022.

År 2021

Protokoll från årsmötet, lördagen den 28 augusti 2021.

År 2019

Protokoll från årsmötet, lördagen den 15 juni 2019.

År 2018

Protokoll från årsmötet, lördagen den 16 juni 2018.

År 2017 (Extrastämma)

Protokoll från årsmötets extrastämma, lördagen den 1 april 2017.

År 2017

Protokoll från årsmötet, lördagen den 17 juni 2017.

År 2016 (Extrastämma)

Protokoll från årsmötets extrastämma, lördagen den 2 juli 2016.

Vattenprover

Rapporterna är utfärdade av ackrediterat laboratorium. Vi anlitar SGS Group för kontinuerlig kontroll av vattenprover.

Alängsvägens pumphus
Björklundsvägens pumphus
Tuvängsvägens handpump

Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen, oavsett förutsättningar.