Medlemsbrev: December 2020

Vi genomlider just nu en allvarlig pandemi med höga dödstal. Det råder samtidigt stor osäkerhet om hur omfattande smittspridningen av Covid – 19 kommer att bli och hur länge den kommer att pågå i samhället. Det gäller främst att skydda de grupper, som är särskilt sårbara, äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Detta har givetvis även satt sina spår på styrelsens fortgående verksamhet. Vi har därför beslutat att tills vidare bedriva vårt arbete digitalt. Vi har bedömt att vi kan fullgöra verksamheten, som den föreskrivs i våra stadgar på ett godtagbart sätt. Det gäller främst
att bereda ärenden, som ska beslutas av årsstämman nästa år. En av huvudpunkterna blir då att besluta om en femårig strategi för skogsavverkning inom föreningens olika områden. Detta ärende förutsätter dock ett beslut om marklov av Norrtälje kommun.

Under denna i dubbel bemärkelse mörka period lyser många upp tillvaron genom levande ljus. Vi vill därför uppmana Er att iaktta försiktighet genom att släcka dem när ni inte äger tillsyn över dem. Glöm inte heller att kontrollera batterierna och att Era brandvarnare verkligen fungerar.

Det är vår förhoppning att vi ska kunna genomföra årsstämman den 12 juni 2021 men om de rådande omständigheterna inte tillåter detta kan ordinarie stämma äga rum senast den 31 augusti 2021. Den demokratiska styrelseformen kräver en årsstämma. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt ska känna sig trygga att fysiskt delta i stämman för att staka ut föreningens fortsatta verksamhet.

Styrelsens samtliga fem ledamöter och två suppleanter har nu fullföljt sina mandatperioder. Valberedningen under ledning av Johanna Buréus väntas inleda sitt arbete i början av nästa år för att formera en ny styrelse men även utse nya revisorer. Det är önskvärt att valberedningen kan presentera en ny styrelse i vilken ingår ordinarie ledamöter från föreningens samtliga tre geografiska områden. Det är ett demokratiskt styrkebälte att så många medlemmar som möjligt anmäler sitt intresse för styrelseuppdrag.

Avslutningsvis vill på styrelsens vägnar önska alla våra medlemmar:

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR MED GOD HÄLSA