Föreningens verksamhet under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu i en tid när våra samhällen är starkt präglade av ett stort mått av osäkerhet och rädslor, som ett resultat av den pågående corona-pandemin. Corona -19, som viruset kallas, har lett till särskilda försiktighetsåtgärder, inte minst vad gäller privatlivet och det privata umgänget. Det berör särskilt åldersgruppen 70+, som bedöms vara särskilt sårbar.

Det är oroväckande att smittspridningen nu ökar på många platser i vårt land. Det är vår fromma förhoppning att vi ska undgå en andra omfattande smittovåg. Världshälsoorganisationen (WHO) spår att smittspridningen kan pågå och vara
allvarlig ända fram till mitten av år 2022. Låt oss hålla tummarna för att Sverige ska ha klarat sig undan tidigare. Den svenska strategin har visat sig vara relativt framgångsrik med undantag av det stora antalet dödsfall på våra äldreboenden.

Politiken har alltid historiskt tvingats göra en avvägning mellan hälsa och ekonomi. Så även nu! Det har alltid varit en fråga om att försöka hålla de ekonomiska hjulen igång så långt det bedöms vara ansvarsfullt. Att tvärstanna ekonomin skulle leda till katastrofala resultat och svårt mänskligt ekonomiskt lidande.

Mot denna bakgrund har vi i styrelsen beslutat att skjuta fram den planerade årsstämman i slutet av augusti i år till i juni 2021. Det blir då möjligt för våra medlemmar att kritiskt utvärdera den verksamhet som bedrivits under det pågående året. Det är självklart att styrelsen under detta år inte avser genomföra åtgärder, som inte godkänts eller bedöms ha en majoritet av medlemmarnas stöd. Det bör särskilt understrykas att denna åtgärd har vi inte gjort av eget självintresse utan med särskild omsorg om våra medlemmar. Vi har inte minst av moraliska skäl velat utsätta dem för en teoretiskt möjlig ökad smittorisk, inte minst på grund av att många tillhör riskgruppen.

Styrelsen fortsätter sin ordinare verksamhet genom fortlöpande styrelsemöten och kontakter per telefon och e-mail medlemmarna emellan. Vår främsta uppgift är att bereda de förslag, som ska föreläggas nästa årsstämma. Det är ett digert arbete, som kräver starkt engagerade styrelsemedlemmar och suppleanter.

Vi vill särskilt uppmana föreningens medlemmar att höra av sig till och ta kontakt med styrelsen om ni har särskilda önskemål eller problem, som behöver lösas. Vi är helt öppna för ett sådant konstruktivt samspel I föreningens intresse. Vi bilägger också ett antal handlingar, som ligger till grund för styrelsens verksamhet.

Med dessa ord önskar vi i styrelsen framföra ett tack till alla de medlemmar, som visar stor förståelse för vår otillräcklighet och våra umbäranden under denna svåra tid. Det är ett viktigt stöd för styrelsen i dess arbete.

Vi ser fram emot en ljusare framtid och ett närmare samarbete med Er! Håll ut med gott humör och klokskap!

Med vänliga hälsningar,

Sten Ask
Ordförande