Medlemsbrev: April 2023

Till samtliga medlemmar,

Styrelsen för Gunnedets samfällighetsförening avslutar vid utgången av april sitt sjunde verksamhetsår.
Under dessa år har föreningen från ett nolläge byggt upp en solid ekonomi med ett eget kapital på närmare en halv miljon kronor. Det är en trygg bas att luta sig mot i händelse av att oförutsedda höga kostnader skulle uppstå i verksamheten. Det gäller inte minst reparation eller ersättning av delar av det livsviktiga men starkt föråldrade vattenförsörjningssystemet – ett system, som är en omistlig del av medlemmarnas välfärd i området.

EU-domstolen har härförleden genom ett för medlemsländerna tvingande beslut ålagt Sveriges 44 000 samfällighetsföreningar momsplikt för all momspliktig verksamhet (inkl. båtplats). Denna momsplikt har för vår del redan införts med 25 % fr.o.m den 1 maj 2022 på all berörd verksamhet. Det innebär även att föreningens verksametsår behöver ändras till kalenderår (1 januari – 31 december) fr.o.m. den 1 januari 2024. Den årliga medlemsavgiften kommer därigenom att per automatik tvingas ökas med en 25 %-ig moms inkl. båtavgift. Det får även till följd att den ordinarie årsstämman fortsättningsvis ska äga rum under tiden mars –
april varje år.

Styrelsen har nu fullföljt det första året av det beviljade femåriga marklovet för skogavverkning. Avverkning har hittills ägt rum nedanför Kuddalavägen och vid Gunnsjöområdet, Återstående delar nedanför Kuddalavägen ska nu främst avslutas genom att utnyttja återstående anslagna medel i den fastställda budgeten för den skogliga verksamheten under innevarande budgetår. Styrelsen kommer sedan under de återstående fyra åren av marklovet att gå vidare till övriga utvalda avverkningsområden. 

Granbarkborren har nu spridit sig till allt större delar av landets skogsområden. Inom vårt område har skadeinsekten dock endast upptäckts i några enstaka fall – fall, som omgående åtgärdats genom trädfällning. Styrelsen håller frågans utveckling under strikt uppsikt.

Frågan om försörjningen av sommarvatten är sannolikt föreningens allra viktigaste fråga för att värna om medlemmarna livskvalitet i området. Det stämmer till eftertanke att vårt vattenförsörjningssystem är åldersstiget. Det har hittills lappats och lagats för få det att fylla sin funktion men en vacker dag kommer en större investering bli nödvändig för att det ska fungera väl.

Styrelsen avser efter den ordinarie vårstädningen lördagen den 29 april kalla samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma kl. 13.30 vid fotbollsplanen gränsande till Kuddalavägen. Huvudskälet till detta är att stadgeändring om bl.a. ändrat verksamhetsår kräver beslut av två på varandra följande stämmor. Det andra mötet blir den ordinarie stämman, som äger rum i juni i år. Det är angeläget att så många medlemmar som möjligt deltar i dessa två stämmor för att ge besluten demokratisk legitimitet.

Avslutningsvis vill jag önska samtliga medlemmar god hälsa men även en varm och upplevelserik vårperiod. Varmt välkomna till städdagen och den extra stämman den 29 april! Särskild kallelse kommer att utgå inom kort.

Bergshamra den 4 april 2023

Med vårliga hälsningar,

Sten Ask
Ordförande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *