Medlemsbrev: November 2022

Sommarvattnet är avstängt, höstmörkret är här och vintern är i antågande. Tiden rinner iväg och det händer en hel del inom samfälligheten och i vårt närområde. 

Nedanför Kuddalavägen är det nu fri sikt ner mot badplatsen och sjön. Efter en liten senareläggning enligt önskemål på stämman kom den första delen av skogsvårdsarbetet igång efter semestern. Gallringen nedanför Kuddalavägen har just avslutats av vår entreprenör och det har genererat en del virke som kommer ge lite intäkter. Nu återstår endast lite städarbete för samfällighetens medlemmar innan arbetet på norra området är helt avslutat. Nästa steg i skogsvårdsarbetet är att gallra område två, vid Gunnvägen ner mot Gunnsjön, innan vi ska utvärdera arbetet och ta fram förslag på hur vi ska gå vidare. 

Skatteverket har informerat om nyligen fastställda beslut, grundade på EU-direktiv, som innebär att samfällighetsföreningar är momspliktiga. Det innebär bland annat att 25 % moms ska betalas på medlemsavgifter. Styrelsen har bestämt att inte fakturera detta belopp i efterhand utan att istället dra av moms från redan inbetalda medlemsavgifter. Föreningens intäkter för innevarande räkenskapsår blir därmed lägre än budgeterat. Som en följd av skatteverkets beslut behöver samfälligheten också ändra räkenskapsåret från brutet till kalenderår. Det innebär i sin tur att stadgarna behöver uppdateras. Styrelsen planerar att genomföra en extrastämma under våren där stadgeändringarna tas upp för ett första beslut för att sedan slutgiltigt beslutas på ordinarie stämma. 

Arbetet med föreningens hemsida fortgår. Förbättringar och förfiningar införs löpande. Vi tar tacksamt emot synpunkter på hemsidan och förslag på ytterligare justeringar och förbättringar. 

Styrelsen har även skapat en Facebookgrupp för föreningens medlemmar. Syftet är att underlätta kontakten mellan medlemmar t.ex. om man behöver låna något eller om man vill skänka bort något. Plattformen är också utmärkt för att snabbt och enkelt delge aktuell information. Maila någon i styrelsen så hjälper vi er att komma med i gruppen Gunnedet samfällighetsförening. 

Tuvängens vägförening är också aktiv. De har för avsikt att genomföra omfattande förbättringar av Tuvängsvägen vilket man informerat om i utskick till medlemmarna. Förbättringarna kostar pengar, olika mycket beroende på förbättringarnas omfattning. Ett mer kostsamt förslag som vägföreningens styrelse har lagt fram som ett alternativ gäller ny vägbeläggning på vägen. Vägval, vilket alternativ för förbättringarnas omfattning, ska fattas på extrastämman den 3 december. Vi uppmanar alla medlemmar att gå på stämman för att göra sin röst hörd och därigenom skapa stort stöd för de beslut som fattas. 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen rikta ett varmt tack till våra medlemmar för ett gott samarbete under året och vi önskar Er alla en fin avslutning på 2022! 

Styrelsen