Medlemsbrev: Maj 2020

Vi närmar oss nu slutet på föreningens fjärde verksamhetsår. Detta är normalt en fin årstid så är det även i år: Träden och buskarna står i blom men vi möter i år även en annan och mer brutal verklighet. Sedan mars månad har Corona-pandemin härjat vårt land och präglat vår vardag genom rädsla för hälsa och liv. Pandemin har lamslagit stora delar av den svenska ekonomin. Många människor har drabbats obarmhärtigt hårt. Vi upplever sorg och vanmakt över alla de människor, som fått sätta livet till. Det är en tragedi, som fortgår dag ut och dag in men skiljer sig i omfattning från ort till ort. Fram till idag har smittspridningen varit särskilt omfattande i Stockholmsområdet men hittills relativt begränsad i Norrtäljetrakten. Den närmaste framtiden är ett oskrivet blad. Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att följa myndigheternas råd om att skydda sig genom att hålla avstånd och undvika folksamlingar. Det
gäller särskilt utsatta riskgrupper som äldre personer. 

Vi har nu upplevt två tunga år. Förra året drabbades föreningen hårt av stormen Alfridas förödelse, vilket krävde ett omfattande och mödosamt uppröjningsarbete. I år har föreningen sedan mars drabbats av att styrelsen genom Corona-pandemin främst har fått bedriva sin verksamhet per telefon eller via e-mail. Städdagen i april kunde endast genomföras med ett begränsat antal tappra eldsjälar. Vi är dock ändå hoppfulla om att vi i år med gemensamma ansträngningar ska lyckas gå i mål med föreningens planerade verksamhet.

Styrelsens främsta uppgift är att slå vakt om en långvarigt stabil ekonomi – en ekonomi, som gör att vi kan bemästra oväntade ekonomiska ”oväder”. Det är därför vi fullföljer en stram utgiftspolitik och håller hårt i föreningens plånbok, inte en enda krona ska förspillas på onödiga utgifter. Vi ska alltid reservera en väl tilltagen ekonomisk buffert för framtiden. Det inger ett visst mått av trygghet.

Vi kan “hux flux” drabbas av oväntade incidenter t.ex. krav på att finansiera en större investering i det fall det åldrande vattenförsörjningssystemet upphör att fungera som det är tänkt. För att trygga den dagliga vattenförsörjningen kommer vi även att behöva ta fram ett mer säkert system för reservdelsförsörjningen till de tre pumphusen. Det ska bl. a. göra det enklare för de ansvariga att leva upp till förväntningarna om att vattenförsörjningen ska fungera utan besvärande avbrott.

Styrelsen har även verkat målinriktat för att ta fram en femårig strategisk plan för skogsavverkning m.m., som ska omfatta föreningens alla geografiska områden. Det rör sig mestadels om gallring men ska även kunna innefatta röjning längs våra vägar,
främst för att inte äventyra trafiksäkerheten och skada elledningarna. En mer “storskalig” gallring i enstaka områden ska genom försäljning av virke kunna inbringa vissa men rätt begränsade intäkter. Det är den planerade årsstämman den 29 augusti i år, som – efter förslag från styrelsen – ska besluta om turordningen för de olika gallringsområdena. Detta måste även gå hand i hand med en ansökan om marklov, som ska beslutas av Norrtälje kommun.

En del medlemmar har kanske noterat att Björklundsvägen nu har fått en ny och mer modern uppsättning brevlådor. Detta har åstadkommits genom uppoffrande och frivilliga insatser – ideella insatser när de är som allra bäst. Vår avsikt är nu att gå vidare genom att upprätta en ny ställning för ett 50-tal brevlådor vid Kuddalavägen.

Det råder idag ett stort mått av osäkerhet kring den framtida smittspridningen, inte minst i områden, som berör våra medlemmar. Den kritiska frågan blir då huruvida det är ansvarsfullt att genomföra en årsstämma redan i slutet av augusti. För att besvara den frågan följer vi utvecklingens förlopp genom att löpande ta del av rapporter från media och ansvariga myndigheter. Två faktorer kommer att bli direkt avgörande för huruvida stämman planenligt ska kunna genomföras I augusti. Förutom det rådande
smittspridningsläget måste vi även övertygas om att många medlemmar inte skulle avskräckas från att delta i stämman på grund av den då aktuella situationen. De kan mycket väl bedöma ett deltagande som förenat med viss smittorisk. Ett stort manfall bland medlemmarna skulle därför inte ge årsstämmans beslut tillräcklig demokratisk legitimitet. Vi återkommer i början av augusti med närmare och mer klargörande information i detta ärende.

Valberedningens uppgift – med dess sammankallande Johanna Bureus i spetsen – är att lägga fram ett väl övervägt förslag till en arbetsduglig styrelse vid årsstämman. Den nya styrelsen ska fortsätta arbetet med att genomföra föreningens väl definierade huvuduppgifter såsom de är uttalade i stadgan.

Självfallet är det av stort värde att varje styrelse kontinuerligt vitaliseras genom “nytt blod” och en mer slagkraftig kombination av erfarenhet och förnyelse. Det är även av demokratiska skäl viktigt att de olika geografiska områdena blir företrädda i styrelsen men hänsyn måste även tas till hur stort antal medlemmar, som har sin fastighet inom respektive område. Inflytandet avspeglas alltid i den demokratiska formeln “en medlem – en röst” men ett solidariskt hänsynstagande bör även gälla mindre medlemstäta områden. Det är ett grundläggande axiom för att hålla samman och bygga gemenskap i en geografiskt utspridd förening.

Med dessa ord önskar vi i styrelsen frambära ett varmt tack till alla de medlemmar, som på ett eller annat sätt engagerat bidragit till föreningens verksamhet på städdagar eller i övrigt under verksamhetsåret. Detta är ett viktigt och oumbärligt stöd för att föreningen ska kunna fungera väl idag likväl som framgent.

Avslutningsvis vill vi rikta en särskild uppmaning till er alla, inte minst ni som tillhör en riskgrupp, att iaktta stor försiktighet i ert leverne under denna svåra pandemi med obekväm isolering. Håll ut! Vi ser fram emot en ljusare framtid.

Sten Ask