Medlemsbrev: November 2021

Tiden rinner nu iväg snabbt – snart är det Lucia och sedan jul- och nyår! Många bestyr ska på kort tid uträttas. Pandemin har sedan början av 2020 tidvis lagt sin förlamande hand på många samhällsaktiviteter. De flesta verksamheter har nu öppnats upp igen även om många företag och affärer har tvingats lägga ned. Styrelsen har dock kunnat genomföra sina ålagda arbetsuppgifter. Det gäller skötseln av bryggor, grönområden och inte minst vattenförsörjningen. Till detta ska adderas att vi genom sparsamhet har värnat om en god ekonomi.

Vi går nu en oviss framtid till mötes. Trots att många har fått sina Covid-vaccinationer vet vi idag inte hur den fjärde smittovågen kommer att drabba våra medborgare och dess omgivning. Styrelsen har för avsikt att fullfölja sina ordinarie möten för att sköta den löpande verksamheten och förbereda årsstämman i juni nästa år.

Den främsta frågan på styrelsens dagordning är f.n. skogsavverkning eller snarare gallring på föreningens olika områden. Det kräver ett av Norrtälje kommun beviljat marklov under fem år, som nu kommer att begäras efter beslut på den senaste årsstämman. Vår planering siktar på att gallringen ska kunna inledas tidigt under våren 2022. För innevarande budgetår 2021-22 har föreningen anslagit 120 000 kr. för ändamålet. Styrelsen förordar att insatsen ska genomföras så att skogen underhålls väl. Vår entreprenör räknar med att försälja avverkat virke så att nettokostnaden minimeras.

Ett verkligt problem blir allt tydligare. Det är idag svårare att övertala medlemmar att engagera sig i olika uppdrag, som krävs för en väl fungerande förening. Det kan innefatta att vara ledamot i valberedningen, revisor, brygg- eller vattenansvarig m.m.Vi har tidigare haft det väl förspänt med intresserade medlemmar – verkliga trotjänare – för de olika uppdragen. Ett fåtal finns fortsatt kvar med viktiga uppdrag men det har blivit mer tunnsått med kandidater när det gäller att tillsätta nödvändiga arbetsuppgifter för föreningens verksamhet. Kan vi inte lösa detta inom föreningens ram kommer de faktiska kostnaderna för förhyrning av tjänster att kraftigt skjuta i höjden. Vi vädjar därför till våra medlemmar att solidariskt från tid till annan försöka bidraga med sina insatser för föreningen – insatser som kommer alla till del.

Just en sådan solidaritet fick vi uppleva under höstens städdag då ett imponerande stort antal medlemmar ställde upp och gjorde engagerade och värdefulla insatser för att vårda föreningens marker m.m. Vi uttrycker härmed vårt varma tack till alla dessa vardagshjältar!

Vi ska även kunna agera i frågor av betydelse för våra medlemmar gällande vägfrågor. Det var därför viktigt att vi vid vägföreningens årsmöte fick stöd för vår medlem Stefan Björnson att utses till sekreterare i vägföreningens styrelse. Ta gärna kontakt med Stefan om ni har något problem, som rör desss verksamhet.

För ordningens skull vill vi särskilt understryka att våra båtuppläggningsplatser endast är avsedda för våra medlemmar. De ska inte utnyttjas av icke behöriga personer. Det är viktigt att det budskapet tränger igenom till dem som utan lov nyttjar våra båt- och uppläggningsplatser.

Avslutningsvis kan noteras att båtbryggorna i Bergshamra detta år har drabbats av en stöldvåg, som även drabbat några av våra båtägare. Det är dock främst en polisiär fråga att identifiera och straffa förövarna. Styrelsen bör dock överväga huruvida vi kan vidta åtgärder för att försvåra sabotage och stölder av sådan egendom.

Med dessa ord vill jag på styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till våra medlemmar för ett gott och konstruktivt samarbete under hösten.

Vi önskar Er alla en fin avslutning på detta år – 2021!

På styrelsens vägnar,
Sten Ask
Ordförande