Medlemsbrev: Augusti 2018

Bäste föreningsmedlem,

Gunnedets samfällighetsförening har nu inlett sitt tredje verksamhetsår. Det är många viktiga frågor som står för dörren. Det gäller inte minst att vårda och utveckla våra grönområden (inkl. skog) men också att säkra en god vattenförsörjning idag och i framtiden. För att lyckas klara våra huvuduppgifter måste vi hålla hårt i plånboken – medlemmarnas pengar. Föreningen bör därför bedriva en ytterst restriktiv utgiftspolitik inom en given snäv ekonomisk ram.

Den gångna våren och sommaren är särskilt minnesrika och kommer att gå till historien som den varmaste och torraste perioden på mannaminne. Väderexperterna tvistar om huruvida det är en permanent pågående global uppvärmning av klimatet eller endast extremt varmt väder under ett specifikt år. Katastrofteorierna om torka och svält har fått ett rejält uppsving men vi gör nog klokast i att hålla huvudet kallt och med nyfikenhet avvakta fortsättningen.

Hur har då livet påverkats i vår förening av denna febrila hetta? Som alltid: Det finns minus- och plustecken för olika upplevda företeelser. Dessutom: Människor har olika preferenser vad gäller väder och vind. På plussidan har vi kunnat njuta av sol och härliga bad i våra sjöar. Redan i början av maj månad uppgick vattentemperaturen till närmare 15 grader för att sedan nå sin kulmen på drygt 26 grader i juli och augusti. Det svalare vädrets inträde gör nu att temperaturen viker nedåt igen. Uppfriskande höstbad är dock icke att förakta.

På minussidan noterar vi en sällsynt dålig säsong för blåbär och lingon, som helt har förtorkat i våra skogar. De entusiastiska svampplockarna har haft det svårt med ett förlorat och uppgivet år. Listan på torkans förbannelse kan förlängas ytterligare. Våra träd och gräsmattor har tagit rejält med stryk. Det har varit ett ormrikt år men hittills relativt få fästingar och getingar. Föreningens ende biodlare har fått se alla sina bin döda. En sorglig och trist upplevelse!

God tillgång på rent vatten är en omistlig resurs för våra medlemmar och deras livskvalitet. Aldrig tidigare har vattenbristen varit så allvarlig i många delar av Sverige och även i Norrtälje-trakten som detta år. Den grundläggande orsaken är att det har varit alltför lite nederbörd i form av regn och snö under den strategiskt viktiga perioden september – mars under flera år. Detta har medfört att grundvattennivån har varit lägre än på länge. Ingen fråga är idag viktigare för trivseln men även för vårt områdes attraktivitet och våra fastigheters ekonomiska värde på marknaden än just vattenfrågan. Mot denna dystra bakgrund avser styrelsen ingående analysera och överväga vilka ev. åtgärder, som bör vidtas, för att garantera god vattenförsörjning på kort men även på lite längre sikt. Det är en ödesfråga för våra medlemmar!

Vattenförsörjningen kan delas in i två distinkt separata delar: Föreningens gemensamma vatten, å ena sidan, och enskilda medlemmars vatten genom egna borrade brunnar, å andra sidan. Att spara på föreningens gemensamma vatten har i sommar framstått som ett solidariskt gemensamt ansvarstagande 2 gentemot alla medlemmar men främst gentemot dem med särskilt trängande behov. Föreningen äger i kritiska fall rätt att utfärda ett allmänt bevattningsförbud med viss sanktionsrätt för det gemensamma vattnet. Medlem med egen brunn äger dock rätt att disponera “sitt vatten” efter eget förstånd. Det kan likväl innebära svårlösta problem. Den för flera fastighetsägare gemensamma vattenådern kan torka ut och brunnarna sina. Vilka slutsatser bör vi dra av ett sådant händelseförlopp? Styrelsen hat tagit kontakt med Norrtälje kommuns vattenexperter och den ansvariga myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att få sakkunniga bedömningar och därigenom kunna dra korrekta slutsatser för vårt ev. agerande framöver. En sak är dock säker: Att drabbas av en s.k. likbrunn är varje fastighetsägares mardröm upplevd i verkligheten.

Aldrig tidigare har Sveriges parlamentariska läge och kommande regeringsbildning varit mer oviss än inför valet den 9 september om vi får tro våra politologer. För oss i föreningen är det av ett visst intresse hur väljarna i Bergshamra, som är vårt lokala huvudområde, väljer att lägga sina röster och utse sina företrädare i den beslutande församlingen i Norrtälje (kommunfullmäktige). Bergshamra har traditionellt visat sig ha ett högt valdeltagande – en bra bit över riksgenomsnittet. Vid valet 2014 röstade 1400 personer eller 85% av de röstberättigade. De borgerliga partierna fick här en klar majoritet och hamnade betydligt över sitt riksgenomsnitt.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen framföra ett stort tack till alla de medlemmar, som värdefullt bidragit till verksamheten genom engagemang, insatser och kloka råd. Vi eftersträvar ett ömsesidigt gott förhållande till föreningens alla medlemmar genom ett öppet förhållningssätt och konstruktiva samtal. Styrelsen är dock endast ett beredande och verkställande organ medan det är de enskilda
medlemmarna som genom majoritetsbeslut på årsstämman till syvende och sist fattar de avgörande besluten i föreningen. Styrelsen har genom gällande lagstiftning och våra stadgar ett väl definierat ansvarsområde – vad som är vår uppgift och vad som inte är vår uppgift. Det råder följaktligen en klar definition – “ristad i sten” – om vad styrelsen ska göra och vad som är den enskildes ansvar. De medlemmar, som har frågor eller funderingar över föreningens verksamhet, är alltid välkomna att ta kontakt med oss i styrelsen för att dryfta sina frågor. Detta är en grundsten i hur vi anser att den demokratiska processen ska fungera i vår förening.

Med dessa ord önskar vi alla våra medlemmar en angenäm och glädjefylld höst!

På styrelsens vägnar,
Sten Ask
Ordförande